SHARING SÁNG THỨ BẢY - SÂN CHƠI CỦA NHỮNG NGƯỜI...
"Muốn biết một người có thể đi bao xa, hãy nhìn xem người đồng hành với anh ta là ai." Người với người đều sẽ ảnh hưởng lẫ...
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG CÁC ĐỐI TÁC KHU...
Hình ảnh buổi ký kết với các đối tác ngày 11/03/2021 của NEW LIFE khu vực miền Bắc. Đây chính là những người cộng sự mới n...
RA MẮT SẢN PHẨM BẢN ĐỒ VẬN MỆNH